<
Schliessen
Schliessen
headerImages.0.alternative

Дейност по занятие

стопанска дейност като социален асистент в Германия и нейните предимства

Самостоятелната стопанска дейност в Германия се нарича „дейност по занятие“. На база свободата на занятията в ЕС социалните асистенти имат право да регистрират дейност по занятие в Германия и да извършват услугите си там самостоятелно. Социалните асистенти, работещи с „Хаусенгел“, получават пълна и комплексна подкрепа във всяко отношение. „Хаусенгел“ поема административните въпроси и подготвя в рамките на франчайз отношенията необходимите документи и подава заявление в съответната Занаятчийска камара. Служебните такси за регистриране и отрегистриране са включени в таксата за франчайз. Социалният асистент не заплаща никакви такси в тази връзка.

Социален асистент с регистрирана дейност по занятие

Самостоятелните социални асистенти не са работници, а самостоятелни предприемачи. Това означава, че социалният асистент:

  • се радва на свободата да взема предприемачески решения – може да приема, респ. отхвърля оферти свободно, да си сътрудничи с други, предлагащи услуги, да назначава служители и да превъзлага задачи на други подизпълнители
  • не е длъжен да изпълнява нареждания – може да изпълнява поръчката по свое усмотрение
  • може винаги да договаря свободно възнаграждението си
  • няма работодател, а няколко възложители, като в случая те най-често са семействата на нуждаещите се от обгрижване
  • не се обвързва дълготрайно с един възложител – трябва да има няколко възложители, най-малко двама различни в рамките на една година

Предимства на франчайз системата

Що е то франчайз?

Думата „франчайз“ в превод от френски означава свобода (от публични вземания). Концепцията на франчайза е позната от 19 век. Тя продължава да се развива и успешно намира широко приложение. Днес има франчайз системи почти във всеки бранш в цял свят – от познатите мрежи на системната гастрономия (като „Макдоналдс“, „Събуей“), през еднолични търговци (примери от съответната страна) до фитнес вериги (примери от съответната страна).

„Хаусенгел“ предоставя вече изпробван бизнес модел. Това означава лесно навлизане на пазара за франчайзополучателя, който може да предлага услугите си под наложена марка. Благодарение на франчайз системата социалните асистенти могат да постигнат по-добри условия на поръчката. Работещите в сътрудничество с „Хаусенгел“ социални асистенти са доверен партньор за германските възложители.

Консултант обяснява франчайз системата
Екип от млади хора се поздравява

„Изцяло обгрижени“ от „Хаусенгел“

Сътрудничеството с опитен партньор като „Хаусенгел“ дава сигурност. Ние се грижим за всички детайли. Цялостната ни подкрепа започва още от поемане на поръчката. Първата консултация е напълно безплатна и необвързваща. Ние предлагаме само проверени поръчки от цялата страна. Социалният асистент избира сам срока и условията на поръчката. Заплащането подлежи на свободно договаряне. Ние поемаме всички бюрократични разходи и предлагаме компетентен консултант и денонощна гореща линия за нашите франчайзополучатели.

Преди началото на поръчката всички социални асистенти на „Хаусенгел“ се обучават безплатно.  Поемаме изцяло счетоводството и фактурирането от името на социалните асистенти, както и кореспонденцията с всички германски инстанции. Освен това поемаме и внасянето на данъци в данъчната служба. По време на престоя си в Германия нашите социални асистенти разполагат с широка застрахователна защита. Нашите социални асистенти винаги могат да се чувстват „изцяло обгрижени“.

Франчайз концепцията при „Хаусенгел“

Социален асистент се смее

Свобода на избора

От много години работим успешно с единствената смислена за нас договорна концепция – франчайз системата на „Хаусенгел“. При „Хаусенгел“ това означава, че на всяко място работи само групата предприемачи на „Хаусенгел“ и няма участие на външен обслужващ персонал. Най-важните отличителни черти на франчайз системата на „Хаусенгел“ са свободата на избор и самостоятелното решение. Социалният асистент действа като франчайзополучател юридически и фактически самостоятелно. Социалният асистент е самостоятелен по всички въпроси и решава при какви условия да приеме поръчката.

Социален асистент участва в обучение

Безплатно усъвършенстване

За нас също така важно е и подпомагането на франчайзополучателите не само в началото, а и по време на цялото ни сътрудничество. Социалните асистенти на „Хаусенгел“ получават необходимите специални знания и уникално гъвкаво предложение за усъвършенстване. Така те получават шанс да повишат професионалната си компетентност и да станат по-атрактивни за потенциални възложители. Всеки социален асистент на „Хаусенгел“ е задължен от началото на поръчката да участва в обучения. 

Социален асистент се среща със своя Възложител

Привличане на клиенти

„Хаусенгел“ работи с над хиляда възложители от всички федерални провинции. Ние гарантираме на социалните асистенти професионално привличане на клиенти. Представените от нашите консултанти оферти са съобразени внимателно с двете страни по договора. Това ни отличава от другите посреднически агенции. Решението се взема винаги от социалния асистент.

Схема на сътрудничество между „Хаусенгел“, социални асистенти и семейства на лица, нуждаещи се от обгрижване

Схема на сътрудничество между „Хаусенгел“, социални асистенти и семейства на лица, нуждаещи се от обгрижване

Холдингът „Хаусенгел“ АД (франчайзодател) предоставя на социален асистент (франчайзополучател) бизнес концепция срещу такса за франчайз. Социалният асистент сключва договор за франчайз с „Хаусенгел“ и договор за услуга с Възложителя. Социалният асистент става франчайзополучател за „Хаусенгел“ и Изпълнител за германския Възложител (семейството). Възложителят се разплаща директно с наетия социален асистент. Таксата за франчайз се заплаща от името на социалния асистент също от Възложителя и е дължима, докато социалният асистент изпълнява поръчка.